top of page
  • Writer's pictureAndro Kullerkupp

Saneerimine - miks ja kuidas?


Saneerimine on sõna, mille väljaütlemine on paljudele sama raske kui pankrot. Pahatihti peetakse saneerimist pankroti ettevalmistuseks ja seega suhtutakse sellesse vastavalt. Wikipedia pakub saneerimise selgitamiseks tähenduse, mis peegeldab väga hästi selle protsessi sisu. Saneerimine on tervendamine, millegi või kellegi tervise ehk seisundi parandamine.

Olen nõustanud mitme ettevõtte saneerimist ja saan selle põhjal välja tuua mõned soovitused, miks käivitada saneerimine ja kuidas saavutada ettevõtte seisundi paranemine.

Saneerimine on sobiv juriidiline protsess juhul, kui ettevõte on sattunud ajutisse majanduslikku raskusesse. Ajutine siinkohal, võib olla isegi mitu aastat. Saneerimine on seadusega reguleeritud ja kohtu poolt määratud menetlus, mis tagab saneerimisperioodiks kaitse võlausaldajate ees ning peatab võlausaldajate õiguse oma nõuetele viivist arvestada.

  • kohus peatab ettevõtja vara suhtes läbiviidava täitemenetluse kuni saneerimiskava kinnitamiseni või saneerimismenetluse lõppemiseni, välja arvatud täitemenetlus, mis viiakse läbi töösuhte alusel tekkinud nõude või elatise tasumise nõude täitmiseks;

  • viivise või ajas suureneva leppetrahvi arvestamine ettevõtja vastu suunatud nõudelt peatub kuni saneerimiskava kinnitamiseni;

  • asja läbivaatav kohus võib ettevõtja avalduse ja sellele lisatud saneerimisnõustaja heakskiidu alusel peatada kuni saneerimiskava kinnitamiseni või saneerimismenetluse lõppemiseni kohtumenetluse, milles on ettevõtja vastu rahaline nõue, välja arvatud töösuhte alusel esitatud nõue või elatise tasumise nõue, mille kohta ei ole veel otsust tehtud;

  • kohus lükkab võlausaldaja esitatud pankrotiavalduse alusel pankrotimenetluse algatamise otsustamise edasi kuni saneerimiskava kinnitamiseni või saneerimismenetluse lõpetamiseni.

Näiteks, ettevõtte enamus tuludest teenitakse ühelt suurelt kliendilt. Ühel päeval teavitab klient, et loobub ta teenetest ja ettevõte kaotab järsult enamuse oma tuludest. Kui firmal on laenukohustusi ja suured püsikulud, siis võib see peagi sattuda likviidsuskriisi. Kui omanikud on veendunud, et kriis on ajutine, kuni kaotatud klient asendatakse uutega, on üheks võimaluseks taotleda kohtult saneerimismenetlust.

Saneerimismenetlus ei piira oluliselt ettevõtte äritegevust, kuid piirab võlausaldajate õigust nõuda võlga ja arvestada intressi. Esimese sammuna soovitan siiski selgitada võlausaldajatele tekkinud olukorda ja leida osapooli rahuldav lahendus. Kui aga kriisiperiood võib osutuda pikemaks kui on võlausaldajate taluvus, siis võib abi olla saneerimisest.

Kuidas saneerimist alustada?

Saneerimismenetluse alustamiseks on vaja leida saneerimisnõustaja. Saneerimisnõustajaid leiab enamikest advokaadibüroodest kui ka konsultatsioonifirmadest. Leitud saneerimisnõustaja hindab ettevõtte seisundit ja otsustab kas ettevõtet on võimalik saneerida. Kui ta leiab, et ettevõte on saneeritav, siis ta aitab koostada kohtule avalduse saneerimismenetluse käivitamiseks.

Kindlasti tuleb arvesse võtta, et saneerimise käivitamiseks tuleb tasuda riigilõiv (300 €) ja saneerimisnõustaja tasu (sõltub kokkuleppest).

Avalduse põhjal teeb kohus määruse saneerimismenetluse algatamiseks. Järgneb võlausaldajate saneerimismenetlusest teavitamine ja saneerimiskava koostamine. Saneerimiskava sarnaneb oma olemuselt ettevõtte äriplaanile, mis sisaldab olukorra kirjeldust, arendustegevuste kava, finantsseisu ja eelarvet ning riskianalüüsi. Peale kava koostamist viib saneerimisnõustaja läbi hääletusprotsessi, kus kõikidel võlausaldajatel on võimalus tutvuda saneerimiskavaga ning hääletada selle poolt või vastu. Kõik võlausaldajad, kes ei nõustu saneerimiskavaga, teevad vastava avalduse kohtule.

Kohus otsustab saneerimiskava ja hääletuse tulemuse põhjal, kas kinnitada saneerimiskava või lõpetada saneerimismenetlus. Saneerimiskava kinnitamisel teeb kohus määruse saneerimismenetluse jõustumiseks kavas märgitud perioodiks ja tingimustel. Algab saneerimismeetmete rakendamine.

Kuidas saneerimist teostada?

Soovitan saneerimisnõustaja valikul olla väga hoolikas ja hinnata saneerimisnõustaja kvalifikatsiooni vastavalt teie tegelikele vajadustele. Üldistavalt võiks öelda, et kogu saneerimisprotsessis on vajaliku juriidilise ja juhtimiskompetentsi suhe umbes 20/80. Seega võiks jälgida, et saneerimisnõustaja mõistab teie äri olemust, tegelikke äri- ja juhtimisprobleeme ning arenguvõimalusi. Kui saneerimisnõustaja ei usu teie tervendamisse, siis võib saneerimisest kujuneda pankrotiks valmistumine.

Oluline võtmekoht on koostöö. Alates kava koostamisest on vajalik avatud ja usalduslik koostöö ettevõtte omanike ja saneerimisnõustaja vahel. Saneerimisnõustaja on justkui nõukogu esimees, kelle juhtimisel koostatakse ettevõttele arengukava (saneerimiskava) ja kelle nõustamise ja jälgimise kaudu viiakse koostatud kava ellu.

Saneerimisnõustaja võib isiklikult ettevõtet esindada läbirääkimistes võlausaldajatega ja aidata investorite ja isegi klientide leidmisel. Hea saneerimisnõustaja tunnuseks on saneeritavasse ettevõttesse omanikuna suhtumine, soovides igal juhul ettevõte kriisist välja tuua. Saneerimisnõustaja on ühest küljest motiveerija, kuid teisest küljest nõudlik järelvalve. Saneerimisnõustajal ei ole volitusi otsuste tegemiseks. Otsuseid teevad ka saneerimise käigus omanikud ja juhatus.

Saneerimisnõustaja teeb võlausaldajatele ja kohtule regulaarselt vahearuandeid, vabastades ettevõtte juhtkonna saneerimismenetlusega kaasnevast bürokraatiast. Siiski peab ettevõtte juhtkond ja personal arvestama suureneva aruandluskohustusega. Saneerimismenetluse alguses lepitakse kokku, milliseid aruandeid ja mis sagedusega saneerimisnõustajale esitatakse.

Praktika näitab, et reaalsuses pole võimalik saneerimiskava täpselt plaanikohaselt ellu viia. Alati tekib viivitusi, ilmneb probleeme ja leitakse uusi arenguvõimalusi. Saneerimisnõustaja saab kõrvalekalletest teada kokkulepitud aruandlusest, kuid hea tulemuse saavutamiseks on soovitatav teda teavitada igast erakorralisest olukorrast, mis võib ettevõtte majanduslikku seisundit oluliselt mõjutada.

Hoolikalt valitud saneerimisnõustaja on ettevõtte jaoks täiendav juhtimiskompetents. Juhtimis- ja finantskompetentsiga saneerimisnõustaja aitab tõhustada ettevõtte protsesse ja korrastada juhtimist.

Kuidas saneerimine lõpeb?

Saneerimismenetluse lõpetamiseks on mitu erinevat varianti.

Esimene lõpetamise koht võib olla kohtu poolt saneerimiskava kinnitamata jätmine. Sel juhul on ettevõte võitnud vähemalt aega, mis jäi saneerimisavalduse ja kava kinnitamise vahele, mida võib olla ca 3 kuud.

Saneerimismenetluse lõpetamise algatajaks võib olla saneerimisnõustaja, juhul kui ettevõte on oma majandusliku olukorra taastanud ja kõik nõuded tasunud, mistõttu ettevõte ei vaja enam saneerimist. See aga ei tähenda, et saneerimise peaks kindlasti lõpetama. Saneerimisnõustajana ma ei pea viivise kaitsega nõuete tasumisega kiirustamist majanduslikult mõistlikuks, pigem investeerida neid vahendeid arendusse ja tasuda võlad vastavalt kinnitatud saneerimiskavale. Juhul kui sellises olukorras soovitakse lõpetada saneerimine hea maine hoidmise eesmärgil ja see on põhjendatud, siis võiksin sellist seisukohta heaks kiita.

Saneerimisnõustaja on kohustatud teavitama kohut olukorrast, kui ettevõtte ajutine kriis on muutunud püsivaks ja väljapääsmatuks. Täieliku veendumuse korral, et ettevõtet pole võimalik saneerida, esitab saneerimisnõustaja kohtule pankrotiavalduse.

Saneerimismenetluse kõige ootuspärasem lõppemine on selle tähtaja möödumine. Kui saabub saneerimistähtaeg, siis teeb saneerimisnõustaja saneerimiskava täitmise aruande. Saneerimiskava täitmise aruandel pole seadusega ette nähtud väga sisulist struktuuri, kuid kogenud saneerimisnõustaja mõistab, et just selle aruande põhjal teeb kohtunik otsuse, kas saneerimine on olnud edukas või mitte. Aruandes võiks selgitada iga saneerimismeetme lõikes, kas ja kuidas on meede ellu viidud ja vajadusel põhjendada kõrvalekaldeid. Kindlasti soovitan teha finantsvõimekuse ja jätkusuutlikkuse analüüsi.

Kokkuvõttes usun, et saneerimine on ettevõtte tervendamise protsess, mitte pankrotiks valmistumine. Ma ei nõustu selliste ettevõtete saneerimisega, kus olen eelhinnangu käigus tuvastanud, et pankrot on vältimatu. Saneerimisnõustaja valik sõltubki sellest, mis on ettevõtte omanike tegelik eesmärk – kas ravida või hukata.

Kui tekkis küsimusi, siis pöördu kõhklematult!

387 views
bottom of page